+48 (61) 839 19 00 info@linc.pl

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż spółka Linc Polska Sp. z o.o. z siedzibą Poznaniu przy ulicy J. Hallera 6-8 przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: nazwa działalności gospodarczej, adres siedziby, numer NIP, imię i nazwisko, stanowisko/dział, adres e-mail, telefon. Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż/zakup), zapytań ofertowych, szkoleń, konferencji, prezentacji, targów, wystaw, otrzymanych wizytówek lub korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenia w/w czynności.

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Linc Polska Sp. z o.o., ul. J. Hallera 6-8, 60-104 Poznań, NIP: 779-23-96-329. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. Hallera 6-8, 60-104 Poznań lub email: info@linc.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. Hallera 6-8, 60-104 Poznań lub email: info@linc.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu systemów zabezpieczeń technicznych, testowych, szkoleniowych, projektowych, konfiguracyjnych i serwisowych. Spółka nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem lub są to podmioty powiązane/ zależne z Linc Polska Sp. z o.o. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej Linc Polska Sp. z o.o..

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom Linc Polska Sp. z o. o. kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Spółkę produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (księgowość) jak również w celach statystycznych i marketingowych.

6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie – tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.)

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem info@linc.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. J. Hallera 6-8, 60-104 Poznań. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać ,,News Letterów” to można z nich zrezygnować poprzez anulowanie subskrypcji.

Informujemy również, że:

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pozdrawiam,
Administrator Danych Osobowych
Linc Polska Sp. z o.o.